Wskaźnik Optymizmu Konsumentów – regularnie na łamach naszego portalu!
Maciej Chabowski   
poniedziałek, 25 stycznia 2010 00:00

Dla wielu specjalistów z obszaru sprzedaży i marketingu, wiedza o nastrojach i postawach konsumentów jest kluczowa dla doboru odpowiednich strategii handlowych. Dane te związane są z zachowaniem, więc doskonale wpisują się w profil naszego portalu. Stąd też, chcąc wyjść na przeciw zainteresowaniom naszych Czytelników, postanowiliśmy informować Was o zmianach w postawach ujawnianych w tym zakresie. W związku z tym przyjemnie jest nam poinformować, że dzięki uprzejmości Ipsos od dnia dzisiejszego będą się u nas regularnie ukazywać informacje na temat Wskaźnika Optymizmu Konsumentów.

Dlaczego warto interesować się wskaźnikiem WOK?

Po pierwsze, analiza zmian w WOK umożliwia zbadanie i uwzględnienie wpływu na funkcjonowanie gospodarki czynników o charakterze społecznym. Zmiany, jakie towarzyszą zachowaniom konsumenckim wywołanymi zmianą nastrojów, wpływają na poziom i strukturę konsumpcji innych grup produktów. Mogą się objawiać zmianą strategii konsumenckich zorientowanych, bądź to na przetrwanie - w przypadku kryzysu, bądź na zwiększenie zaspokajanie potrzeb konsumpcyjnych - w czasach wzrostu. Stąd też śledząc aktualną sytuację wskaźnika WOK jesteśmy w stanie przewidywać m.in.:

 • zmiany w wydatkach na dobra trwałe,
 • zmiany w poziomie konsumpcji innych produktów, dóbr luksusowych,
 • zmiany w preferowanych sposobach finansowania konsumpcji, w tym zainteresowanie kredytem konsumpcyjnym
 • wystąpienie zachowań oszczędnościowych; rezygnację z określonych wydatków, substytucję towarów droższych przez tańsze odpowiedniki;
 • zainteresowanie sposobami zabezpieczania się na przyszłość, oszczędzaniem

Jak tworzony jest Wskaźnik Optymizmu Konsumentów?

Wskaźnik powstaje na bazie jedenastu standardowych pytań zamkniętych zadawanych w sondażu Ipsos-Demoskop. Badaną zbiorowością jest ludność Polski w wieku 15 lat i więcej. Sondaż przeprowadzany jest w cyklu miesięcznym na reprezentatywnej próbie 1000 osób. Respondenci oceniają w nim sytuację kraju, swoją sytuację materialną, poziom bezrobocia, inflację, skłonność do zakupu trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności w ciągu ostatnich 12 miesięcy oraz dokonują prognozy tych zjawisk na rok następny. Pytania od początku prowadzenia tego badania są zadawane w identycznym brzmieniu i kolejności.

Pytania podzielone zostały na trzy grupy tematyczne. Pierwsza stanowi podstawę do wyznaczania OPTYMIMZMU KONSUMENTÓW (IWO). Znajdują się w niej następujące pytania:

 1. Jak ocenia Pan(i) zmianę sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 2. Jak Pan(i) sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce będzie się zmieniać w ciągu najbliższych 12 miesięcy?
 3. Jak ocenił(a)by Pan(i) sytuację materialną w swoim domu, gdy porówna ją Pan(i) z sytuacją sprzed 12 miesięcy?
 4. Jak Pan(i) sądzi, jaka będzie sytuacja materialna w Pana(i) domu za 12 miesięcy?
 5. Czy Pana(i) zdaniem, obecnie jest dobry okres na kupowanie przedmiotów trwałego użytku?

Druga grupa pytań związana jest z opiniami na temat ogólnego KLIMATU GOSPODARCZEGO (IKG) w naszym kraju:

 1. Jak ocenia Pan(i) zmianę sytuacji gospodarczej w Polsce w ciągu ostatnich 12 miesięcy?
 2. Jak Pan(i) sądzi, jak sytuacja gospodarcza w Polsce będzie się zmieniać w ciągu najbliższych 12 miesięcy?

Ostatnia umożliwia natomiast wyznaczanie SKŁONNOŚCI DO ZAKUPÓW (ISZ). Odpowiedzi udzielane tutaj przez respondentów stanowią bardzo cenne źródło informacji dla biznesu. Wśród zadawanych w tym zakresie pytań pojawiają się:

 1. Jak ocenił(a)by Pan(i) sytuację materialną w swoim domu, gdy porówna ją Pan(i) z sytuacją sprzed 12 miesięcy?
 2. Jak Pan(i) sądzi, jaka będzie sytuacja materialna w Pana(i) domu za 12 miesięcy?
 3. Czy Pana(i) zdaniem, obecnie jest dobry okres na kupowanie przedmiotów trwałego użytku?

Odpowiedzi na powyższe pytania są przekodowywane. Ocenom pozytywnym - optymistom - przyporządkowuje wartość 200, a ocenom negatywnym - pesymistom - wartość 0. Odpowiedzi neutralne, typu: "nie mam zdania", "trudno powiedzieć", "nie zmieni się", przyjmują wartość 100.

Wskaźniki powstają przez wyliczenie średniej arytmetycznej z odpowiedzi wszystkich respondentów na pytania wchodzące w skład danego wskaźnika. Stąd też Wskaźnik Optymizmu Konsumentów może przyjmować wartości od 0 200 punktów.

Po tym krótkim wprowadzeniu nie pozostaje nam nic innego, jak tylko zainicjować publikację kolejnych informacji o zmianach we wskaźniku. Pierwszy materiał w tym zakresie już niebawem.

Źródło: www.ipsos.pl

 

Partnerzy

Psychologia Społeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne