szkolenia

wiczenie z zakresu autoprezentacji. Moe zosta wykorzystane jako element zapoznawczy w czasie szkole z tego zakresu. Dziki przyjtej formule nadaje si te jako ?lodoamacz? otwierajcy uczestnikw na aktywny udzia w zajciach i niwelujcy lk przed ocen. Dodatkowo moe ono stanowi element uatwiajcy okrelenie wyjciowego poziomu kompetencji autoprezentacyjnych uczestnikw szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Autokontrakt to narzdzie szkoleniowe uatwiajce uczestnikom wdroenie zdobytej podczas zaj wiedzy. Wykorzystujc regu zaangaowania Roberta Cialdiniego pozwala zwikszy prawdopodobiestwo wykorzystania nowych umiejtnoci i zaplanowania zmian wraz z uwzgldnieniem ewentualnych ryzyk, ktre bd si z tym wiza. Moe te zosta wykorzystane jako element uzupeniajcy inne dziaania rozwojowe z obszaru HRM powizane z tematem szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Wikszo firm zdaje sobie spraw z tego, jak istotne jest aktualizowanie wiedzy i umiejtnoci pracownikw. Problemem pozostaj jednak kwestie organizacyjne ? szkolenie oznacza nie tylko koszty, ale czsto take ?odciganie? pojedynczych pracownikw od codziennych zada. Jest jednak rozwizanie, ktre pozwala ten problem ograniczy.

Więcej...  

?Starcie nawijaczy? to krtkie wiczenie doskonae do wykorzystania podczas spotka integracyjnych, jak i w czasie szkole. Moe by stosowane jako lodoamacz poprawiajcy atmosfer podczas zaj lub zadanie energetyzujce. Nadaje si do przeprowadzenia w sali szkoleniowej lub na powietrzu. wiczenie wykonywane jest w parach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

?Aforyzmy? to wiczenie, ktre publikowalimy ju wczeniej na naszym portalu w wersji przeznaczonej na szkolenie sprzedaowe. Tym razem udostpniamy jego modyfikacj dotyczc tematyki wsppracy w zespole. Moe te ono posuy jako dodatkowa forma weryfikowania postaw uczestnikw szkolenia zwizanych ze wspprac w zespole. Odpowiednio przeprowadzone pozwala take przeama pocztkowy opr przed szkoleniem z tego zakresu, szczeglnie w grupach, ktre uczestniczyy wczeniej w podobnych zajciach. Zalet ?Aforyzmw? jest te swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w ktrym ma pody grupa, jeeli chodzi o rozumienie tematu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

wiczenie suy zachceniu uczestnikw do wielowymiarowego zbadania okrelonej trudnoci lub problemu, przed ktrym staj w kontekcie omawianego tematu szkolenia. Dodatkowo moe ono stanowi dobry element otwierajcy zajcia, na podstawie, ktrego mona okreli, jaki jest wyjciowy poziom wiedzy uczestnikw w zakresie omawianego zagadnienia. Zadanie powinno by realizowane w czterech zespoach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Pytanie: Jestem menederem ds. promocji w jednej z polskich firm produkcyjnych. Zdaj sobie spraw, jak wany na moim stanowisku jest systematyczny rozwj kompetencji i cige doskonalenie moich umiejtnoci. Dlatego staram si uczestniczy w jak najwikszej iloci szkole i konferencji, ktre poszerzaj moj wiedz. Chtnie korzystam te z okresowej moliwoci odbycia sesji coachingowych proponowanych mi przez mojego pracodawc.

Gdyby kto mnie zapyta czy jestem osob zorientowan na rozwj to bez wahania odpowiedziabym, e ?tak?. Z drugiej strony nader czsto zdarza mi si nie realizowa ?zada domowych?, ktre otrzymuj od swojego coacha. Tak samo bywa po szkoleniach, w ktrych uczestnicz. Niby otrzymuj pakiet fajnych wicze i metod, ktre warto trenowa, aby zaczy przynosi rezultaty i mona je byo wdroy do codziennej praktyki, ale wiele z nich mi umyka. Prawdopodobnie dzieje si tak ze wzgldu na mj ?somiany zapa?, bo nie potrafi przez duszy czas utrzyma motywacji do tego, aby je realizowa na co dzie. W jaki sposb mog sobie pomc, aby lepiej i wicej technik i metod wykorzystywa i wiczy, gdy nie ma przy mnie trenera czy coacha?

Marek, meneder ds. promocji

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Kim jest trener biznesu? Jakie kompetencje powinien posiada i w jaki sposb winien prowadzi zajcia, aby przybliyy one uczestnikw do realizacji celw biznesowych? Na to pytanie stara si odpowiedzie Jarosaw Holwek w ksice ?Prowadzenie warsztatw szkoleniowych. Podrcznik trenera biznesu.? Z jakim skutkiem? Niezym.

Więcej...  

?Aforyzmy? to wiczenie, ktre idealnie nadaje si na otwarcie sesji treningowej powiconej kompetencjom sprzedaowym. Moe te posuy trenerowi jako dodatkowa forma weryfikowania postaw oraz wiedzy uczestnikw szkolenia zwizanej z procesem sprzeday. Odpowiednio przeprowadzone pozwala take przeama pocztkowy opr przed szkoleniem z tego zakresu, szczeglnie w grupach, ktre uczestniczyy wczeniej w podobnych zajciach. Zalet ?Aforyzmw? jest te swoboda w wybraniu przez trenera kierunku, w ktrym ma pody grupa jeeli chodzi o rozumienie tematu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

?Podwadny specjalista? to wiczenie umoliwiajce prac nad samoocen zawodow oraz wspprac w zespole. Dobrze sprawdza si jako element wprowadzajcy do szkole z tego zakresu. Przy odpowiednim omwieniu przez trenera moe by dodatkow form rozwoju samowiadomoci zespou biorcego udzia w zajciach.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

?Pytania detektywa? czy funkcje lodoamacza i wiczenia rozwijajcego umiejtnoci stosowania pyta otwartych i zamknitych. Jest atwe do przeprowadzenia i nie wymaga przygotowywania specjalnych materiaw. Procedura tego wiczenia oparta zostaa o popularn niegdy zabaw towarzysk ?Detektywi?.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

?TRZYMAJ ? PU? to krtkie wiczenie grupowe wykorzystywane tak podczas spotka towarzyskich, jak i w czasie szkole mikkich. Moe by stosowane jako lodoamacz poprawiajcy atmosfer podczas zaj lub zadanie energetyzujce. Nadaje si te jako element szkolenia obrazujcy zalenoci midzy komunikacj werbaln i niewerbaln. Trener moe je przeprowadzi w pomieszczeniu lub na powietrzu.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Wiea budowana z papieru to jedno z popularniejszych wicze szkoleniowych. W zalenoci od wariantu przyjtego przez trenera bywa wykorzystywana do ukazania uczestnikom mechanizmw zwizanych ze wspprac w zespole, komunikacj interpersonaln czy zarzdzaniem czasem. W niniejszym materiale przedstawiono krtsz wersj tego wiczenia. Dziki temu moe by ono stosowane take jako wiczenie energetyzujce lub lodoamacz.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Krtka zagadka logiczna z wykorzystaniem geometrii. Idealna jako wiczenie energetyzujce lub przerywnik podczas szkolenia. Proste i szybkie w wykonaniu.

Cele:

  1. Pobudzenie poznawcze uczestnikw szkolenia.
  2. Poprawa atmosfery w zespole.
Zaloguj się, aby zobaczyć...  

TMET to wiczenie ukierunkowane na szkolenia z zakresu planowania, zarzdzania projektami oraz gospodarowaniem czasem. Najlepiej stosowa t metod jako element uatwiajcy wdroenie omawianych zagadnie teoretycznych zwizanych z t tematyk w codzienn praktyk zawodow. Doskonale sprawdza si zarwno w formie zadania wykonywanego indywidualnie jak i zespoowo. W wariancie grupowym wiczenie daje jednak najlepsze efekty.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

wiczenie ?Twj akronim? jest przeznaczone do przeprowadzenia w grupie, ktra dopiero zaczyna ze sob wsppracowa. Pozwala ono uczestnikom lepiej si pozna i dowiedzie o sobie ciekawych informacji. wiczenie mona take stosowa jako tzw. lodoamacz (ang. icebreaker), czyli technik suc polepszeniu klimatu w zespole podczas prowadzenia szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

wiczenie ?Prawdy i kamstwa na przywitanie? bardzo dobrze nadaje si do przeprowadzenia w grupie, ktra dopiero zaczyna ze sob wsppracowa. Pozwala ono uczestnikom lepiej si pozna i dowiedzie o sobie ciekawych informacji. wiczenie mona take stosowa jako tzw. lodoamacz (ang. icebreaker), czyli technik suc polepszeniu klimatu w zespole podczas prowadzenia szkolenia.

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Szkolenia z komunikacji, szkolenia z zarzdzania czasem (a waciwie bardziej poprawnie z zarzdzania sob w czasie), szkolenia z negocjacji, szkolenia z rozwizywania konfliktw oraz wiele, wiele innych. Powstaje wraenie, e kada szanujca si firma raz na jaki czas musi szkoli swoich pracownikw. Firmy szkoleniowe atakuj nas swoimi ofertami. Gdzie nie spojrzysz ? wszyscy si szkol. Czy w tym chaosie wszechobecnej popularyzacji wiedzy nie zapomina si o gwnych ideach lecych u podstaw szkole?

Zaloguj się, aby zobaczyć...  

Podczas szkole bardzo czsto zdarza si, e trener przeprowadza wiczenia, ktrych celem jest rozlunienie uczestnikw lub pobudzenie ich do mylenia i kreatywnego podejcia do analizowanego zagadnienia. Skd wzi takie krtkie wiczenia? Warto skorzysta z tych, ktre proponuje nam Charles Phillips w swojej ksice ?Myl wic jestem. 50 amigwek wspomagajcych twrcze mylenie?.

Więcej...  

Tematyka zarzdzania zasobami ludzkimi jest w ostatnich latach popularniejsza od wielu innych klasycznych zagadnie biznesowych. Co wicej, nowoczesne narzdzia zwizane z ZZL niejednokrotnie zmieniaj globaln polityk firm. Coraz liczniejsze jest te grono osb, ktre poszerzaj swoj wiedz i umiejtnoci w tym zakresie. Pewno nic w tym dziwnego, skoro w biznesie tak wiele zaley od ?czynnika ludzkiego?.

Więcej...  

Wedug badania przeprowadzonego w maju b.r. przez Ipsos na zlecenie portalu Nowoczesna Firma we wsppracy z Fundacj Obserwatorium Zarzdzania w ramach projektu "Szkolenia w Polsce. Era Profesjonalizacji", niemal poowa Polakw (47 proc.) odczuwa potrzeb poszerzania swoich kwalifikacji i umiejtnoci. W podobnym badaniu przeprowadzonym w 2000 roku tylko 31 proc. Polakw wyraao zainteresowanie poszerzaniem swoich kwalifikacji.

Więcej...  

Partnerzy

Psychologia Spoeczna Grupa Trenerska SkillsDesigners
PTTB Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne